NPACK

Dịch vụ dự án

Nhà »  Dịch vụ dự án

NPACK sẽ chỉ định một Trình quản lý dự án riêng lẻ sẽ hỗ trợ bạn từng chi tiết của thiết bị bạn muốn; thu thập thông tin quan trọng về giải pháp đóng gói của bạn, liên tục làm việc với bạn trong việc đánh giá thông số kỹ thuật và thời gian biểu của bạn, và đảm bảo rằng dự án sẽ đáp ứng tiến độ mong muốn.

Người quản lý dự án NPACK sẽ chịu trách nhiệm sau:

Khởi động dự án cho thông tin quan trọng
Liên tục đánh giá các thông số kỹ thuật của dự án để theo dõi dòng thời gian của dự án
Cung cấp hỗ trợ xác nhận
Quản lý và cung cấp tài liệu toàn diện và chi tiết